Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój!

18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju mających na celu dostosowanie zakresu wsparcia w PO WER do celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

Obecnie Ministerstwo Rozwoju oczekuje na formalną notyfikację decyzji wydanej przez Komisję.

Najważniejsze zmiany PO WER służące realizacji Strategii to:

  • Wprowadzenie nowych działań w zakresie wspierania rozwoju firm w Polsce służących zwiększeniu poprawy jakości zarządzania, wsparciu w firmach procesów innowacyjnych, a także wsparciu MMŚP w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą. Przewidziano również pomoc z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych. Przedsięwzięcia te wpisują się w realizację projektów strategicznych przewidzianych w SOR takich jak: Akademia menadżera innowacji, „100 zmian dla firm” (w zakresie sukcesji), Polityka Nowej Szansy.

  • Wzmocnienie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Nowy zakres działań będzie umożliwiał wsparcie instytucjonalne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz szkół wyższych w zakresie internacjonalizacji. Agencja w swych zadaniach będzie miała m.in. inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni. Agencja będzie udzielać w tym zakresie bezpośredniego wsparcia dla osób uczestniczących w międzynarodowej wymianie akademickiej, w tym w formie stypendiów. Wprowadzone zmiany odpowiadają na kierunki działań nakreślone w SOR w zakresie zmian wprowadzanych reformą szkolnictwa wyższego oraz zwiększania internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego (projekt strategiczny Studiuj i pracuj w Polsce). Dodatkowe działania wprowadzone w PO WER będą ponadto gwarantowały wsparcie osłonowe (możliwość reorientacji zawodowej) dla pracowników uczelni, przechodzących procesy restrukturyzacyjne w wyniku konsolidacji uczelni.

  • Wprowadzenie możliwości realizacji projektu strategicznego SOR – Programu Młodzież Solidarna w Działaniu. Program nakierowany będzie na wspieranie osób młodych poprzez działania rozwijające wszystkie kompetencje społeczne wymienione w klasyfikacji ESCO (Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów). Młodzi ludzie będą rozwijać swoje kompetencje poprzez: działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych, działalność w podmiotach reprezentujących młodzież, działalność w centrach młodzieżowych, w tym poprzez wolontariat.

  • Istotną zmianą jest również rozszerzenie kategorii osób młodych, które będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie poprawy ich sytuacji na rynku pracy o osoby z następujących grup: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. Dotychczas wsparcie było ograniczone wyłącznie do osób pozostający bez pracy, które nie uczą się ani się nie kształcą.

  • W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska osób z niepełnosprawnościami, które zostały ujęte w zapisach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i będą uwzględnione w powstającej Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu zostanie wypracowana i wdrożona koncepcja ośrodków kompleksowej rehabilitacji – medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej – skierowanych do osób zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy, a rokujących odzyskanie tej zdolności.

  • Zmiany w PO WER przewidują również rozszerzenie możliwości wsparcia dla Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), polegające na wdrożeniu we wszystkich jednostkach KAS, modelu zarządzania relacjami z jej klientami. Działania przewidują przygotowanie administracji skarbowej do zarządzania usługami w oparciu o wyniki badań i analiz. Projekt pozwoli na zbieranie opinii na temat działalności KAS, zachowań i postaw klientów wobec KAS i płacenia podatków oraz ich potrzeb i oczekiwań. Działania te wspierają realizację założeń SOR w obszarze finanse publiczne.

Zmiany w PO WER sankcjonują również fakt przyznania Polsce dodatkowych środków ponad 16 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w latach 2017-2020, które będą dostępne w województwie Podkarpackim dla osób młodych (jedynym województwie spełniającym po 2016 r. wymóg kwalifikowalności z uwagi na poziom bezrobocia osób młodych – powyżej 25 %). Ostatecznie alokacja PO WER została zwiększona do łącznej kwoty ponad 5 452 mln euro.