Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

24 marca 2016 r.  Minister Paweł Chorąży podpisał czwartą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie:

1. Rozdział I – Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

1. Ujednolicono zapisy dotyczące zmian założeń Rocznych Planów Działania. Wprowadzono zapis wyłączający wymóg uzyskania zgody Komitetu Monitorującego PO WER (KM PO WER) w takich przypadkach, gdy zmniejszana jest wartość projektu (przekraczająca 20% kwoty zaplanowanej w Rocznym Planie Działania) przy jednoczesnym zachowaniu zakładanych efektów projektu wyrażonych wskaźnikami. Powyższe odstępstwo obowiązywało dotychczas w przypadku zmian  szacowanej kwoty wydatków w projekcie przekraczająca 10%, ale nieprzekraczająca 20% kwoty zaplanowanej w Rocznym Planie Działania.

2. W związku z regulacją zawartą w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej usunięto zapis, że możliwe jest zawarcie partnerstwa przez organ administracji z jednostką nadzorowaną przez ten organ administracji lub jednostką podległą temu organowi administracji, która na podstawie odrębnych przepisów ma osobowość prawną.

3. Usunięto zapisy wskazujące sytuacje, w których nie może zostać zawarte partnerstwo, powielające regulacje zawarte w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

2. Rozdział II – Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań / Poddziałań

 • Całość dokumentu – dokonano aktualizacji nazw obecnie istniejących Ministerstw.
 • Całość dokumentu – dokonano uzupełnienia metryczek rozporządzeń stanowiących podstawę do udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach PO WER.
 • W Działaniu 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego – do grona beneficjentów dodano instytucje szkoleniowe, w celu umożliwienia realizacji przez te podmioty typu operacji: Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).
 • W Działaniu 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy w części dotyczącej typów beneficjenta, przeniesiono typ operacji nr 1 i 8 do trybu konkursowego, co jest zgodne z przyjętym RPD oraz PRC.
 • W Działaniach: 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 z katalogów beneficjentów usunięto jednostki badawczo-rozwojowe (ustawowo zastąpione instytutami badawczymi).
 • W Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej uaktualniono zapisy dotyczące rodzajów instrumentów finansowych, które będą wdrażana w ramach PO WER.
 • W Działaniu 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wskazano beneficjenta projektu pozakonkursowego, tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ZRK, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Krajowym Systemie Kwalifikacji.
 • W Działaniu 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie – w części dotyczącej trybów realizacji projektów doprecyzowana, że 5 typ operacji realizowany jest w całości w trybie konkursowym, a nie jak było dotychczas w trybie mieszanym.
 • W Działaniu 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w części dotyczącej trybów realizacji projektów doprecyzowano, że ograniczenia dotyczące realizacji typu operacji 2a w trybie konkursowym i pozakonkursowym nie dotyczą projektu ZRP. Projekt ten w całości jest realizowany w trybie pozakonkursowym. Ponadto, dla 7 typu operacji zmieniono beneficjenta pozakonkursowego z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), w oparciu o zadania IBE powierzane na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • W Działaniu 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne do grona grupy docelowej / ostatecznych odbiorców wsparcia dodano jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Wprowadzenie tej zmiany służy usankcjonowaniu wsparcia nie tylko dla urzędów administracji samorządowej i ich pracowników, ale dodatkowo również innych podmiotów i ich pracowników wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego (JST) (np.: agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST, Centra Obsługi Inwestora).
 • W Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej doprecyzowano grupę docelową projektów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – „administracja państwowa”, bez rozróżniania na szczebel centralny i regionalny.

3. Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

 • W załączniku nr 1 dla Działania 2.14 poprawiono informację, o tym jaki jest to Priorytet Inwestycyjny (Działanie 2.14 to PI 10iii, natomiast było wpisane, że PI 10iv).

4. Załącznik nr 2a – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

 • Oś I: liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych planowana do osiągnięcia do końca 2023 r. w konkursach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w przypadku województwa lubuskiego została przeniesiona na projekty pozakonkursowe, co jest zgodne z zatwierdzonym Planem realizacji celów pośrednich i końcowych.
 • Oś I: liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych planowana do osiągnięcia do końca 2023 r. w konkursach dofinansowanych z Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych w przypadku woj. małopolskiego została przeniesiona na projekty pozakonkursowe, co jest zgodne z Planem realizacji celów pośrednich i końcowych.
 • Oś II: dodano do zał. 2a wskaźnik „liczba Centrów Arbitrażu i Mediacji funkcjonujących przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu na podstawie jednolitych standardów działania”, który jest wskaźnikiem programowym.
 • Oś III: usunięty został wskaźnik liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, który w załączniku 2a został zdublowany.

5. Załącznik nr 2b – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • Doprecyzowano definicje wskaźników w celu szczegółowym 2 i 3 w PI 11i w zakresie kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Zmieniono nazwy dwóch wskaźników produktu w ramach celu szczegółowego 2 w PI 11i, dostosowując je do zapisów PO WER (zmiana nazwy wskaźnika „liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie zarządzania i komunikacji” na „liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji” oraz zmiana nazwy wskaźnika „liczba centrów usług dla sądownictwa powszechnego objętych wsparciem EFS” na „liczba centrów usług dla sądownictwa powszechnego dofinansowanych ze środków EFS”).
 • Zaktualizowano nazwy poszczególnych ministerstw w treści definicji niektórych wskaźników.

6. Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z w związku z przyjęciem nowych kryteriów oraz fiszek projektów pozakonkursowych przez Komitet Monitorujący PO WER uzupełniono załącznik nr 4 z Rocznymi Planami Działania PO WER na 2016 r.

Roczne Plany Działania zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań PO WER oraz stanowiącymi łącznie wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

7. Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik nr 5 uzupełniono o informacje dotyczące projektów pozakonkursowych zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER w 2015 r. Jednocześnie z załącznika nr 4 usunięto Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.